دعوت به بازدید از غرفه ذوب فلزات اکبری در نمایشگاه بین المللی اصفهان