استانداردها

ISIRI 13686-1

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –ویژگیهای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری پاششی

قسمت 1: مقدمات عمومی و طبقه بندی

ISIRI 13686-2

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –ویژگیهای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری پاششی

قسمت 2: ساچمه شکسته(گریت)از جنس چدن تبریدی

ISIRI 13686-3

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –ویژگیهای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری پاششی

دانلود
قسمت 3: ساچمه و ساچمه شکسته(گریت) فولادی از نوع ریختگی با کربن بالا

ISIRI 13686-4

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –ویژگیهای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری پاششی

قسمت 4: ساچمه و ساچمه شکسته(گریت) فولادی از نوع ریختگی با کربن بالا

ISIRI 13687-1

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 1: نمونه برداری

ISIRI 13687-2

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 2: تعیین توزیع اندازه ذرات

ISIRI 13687-3

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 3: تعیین اندازه سختی

ISIRI 13687-4

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 4: تعیین دانسیته ظاهری

ISIRI 13687-5

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 5: تعیین درصد عیوب در ذرات و ریز ساختار

ISIRI 13687-6

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها –روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی  قسمت 6: تعیین ماده خارجی در ساینده