حضور بازرس فنی شرکت بازرسی مهندسی تکین کو در مجموعه ذوب فلزات اکبری